Sun Ten Tang-kuei Sixteen Herb Combination - Shi Liu Wei Liu Qi Yin – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Tang-kuei Sixteen Herb Combination (814B)

Tang-kuei Sixteen Herb Combination (814B)

$ 23.95

Shi Liu Wei Liu Qi Yin 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Oriental ginseng root (ren shen), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Aucklandia lappa root (mu xiang), Areca seed (bing lang zi), Platycodon root (jie geng), Chih-ko fruit (zhi ke), Magnolia bark (hou pu), Perilla herb (zi su ye), Lindera root (wu Yao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Cinnamon bark (rou gui), Fragrant angelica (bai zhi).


Share this Product


More from this collection