Sun Ten Lycium Formula - Huan Shao Dan – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Lycium Formula

Lycium Formula

$ 27.95

Huan Shao Dan 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Radix Achyranthis bidentatae (huai niu xi), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Fructus Broussonetiae (chu shi), Cortex Eucommiae (du zhong), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Morindae officinalis (ba ji tian), Herba Cistanches tubulosae (rou cong rong), Radix Polygalae (yuan zhi), Fructus Foeniculi (xiao hui xiang), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Radix Rehmanniae praeparata (shu di hiang), Fructus Lycii (gou qi zi), Fructus Jujubae (da zao).


Share this Product


More from this collection