Sun Ten Ginseng Nutrative Combination - Ren Shen Yang Rong Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Ginseng Nutrative Combination (354)

Ginseng Nutrative Combination (354)

$ 24.95

Ren Shen Yang Rong Tang 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Cortex Cinnamomi (gui xin), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Astragali (huang qi), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Poria (fu ling), Radix Polygalae (yuan zhi), Fructus Jujubae (da zao).


Share this Product


More from this collection