Sun Ten Ginseng and Zizyphus Formula - Tian Wang Bu Xin Dan – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Ginseng and Zizyphus Formula (348B)

Ginseng and Zizyphus Formula (348B)

$ 25.95

Tian Wang Bu Xin Dan 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), Radix Asparagi (tian men dong), Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren), Poria cum Radix Pini (fu shen), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Polygalae (yuan zhi), Radix Scrophulariae (xuan shen), Radix Platycodonis (jie geng), Radix Salviae miltiorrhizae (dan shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Coptidis (huang lian).


Share this Product


More from this collection