Sun Ten Ginseng and Longan Combination - Gui Pi Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Ginseng and Longan Combination (350B)

Ginseng and Longan Combination (350B)

$ 24.95

Gui Pi Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren), Radix Polygalae (yuan zhi), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Poria (fu ling), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao), Radix Vladimiriae (chuan mu xiang), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao).


Share this Product


More from this collection