Sun Ten Ginseng and Atractylodes Formula - Shen Ling Bai Zhu San – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Ginseng and Atractylodes Formula (342B)

Ginseng and Atractylodes Formula (342B)

$ 24.95

Shen Ling Bai Zhu San 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Semen Lablab album (bai bian dou), Semen Nelumbinis (lian zi rou), Radix Platycodonis (jie geng), Semen Coicis (yi yi ren), Fructus Amomi (sha ren), Fructus Jujubae (da zao).


Share this Product


More from this collection