Sun Ten Bupleurum and D.B. Combination – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Bupleurum and D.B. Combination (166B)

Bupleurum and D.B. Combination (166B)

$ 22.95

Chai Hu Jai Long Gu Mu Li Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone (fossilized bones of mam-mals) (long gu), Oyster shell (mu li), Jujube fruit (da zao), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Asian ginseng root (ren shen),Cinnamon twing (gui zhi),Ginger fresh rhizome (sheng jiang)


Share this Product


More from this collection