Sun Ten Astragulus Combination - Huang Qi Jian Zhong Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Astragulus Combination (136B)

Astragulus Combination (136B)

$ 21.95

Huang Qi Jian Zhong Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Ginger root (sheng jiang), Maltose (jiao yi).


Share this Product


More from this collection