Sun Ten Astragalus and Zizyphus Combination – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Astragalus and Zizyphus Combination (143B)

Astragalus and Zizyphus Combination (143B)

$ 26.95

Yang Xin Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients: Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ban xia qu), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Polygalae (yuan zhi), Semen Zizyphi spinosae (suan zao ren), Cortex Cinnamomi (rou gui), Semen Platycladi (bo zi ren), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Ginseng (ren shen), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao).


Share this Product


More from this collection